Kuinka kopioit vanhan kurssialueen uuteen TUNI Moodleen?

Suomeksi

In English (below)


Ohjeet suomeksi

Kopioinnin tekeminen itse

Vaihtoehtoisesti kurssialueiden kopiointi on mahdollista tehdä itse oman aikataulun mukaisesti:

 1. Mene vanhaan Moodleen kurssialueellesi
 2. Ota kurssialueesta varmuuskopio: Asetukset-lohko > Kurssin ylläpito > Varmuuskopiointi
 3. Sisällytä varmuuskopioon mukaan vain: aktiviteetit ja aineistot, lohkot, kysymyspankki
 4. Älä sisällytä mukaan osallistujia tai Turnitin-työkalua!
 5. Tallenna varmuuskopiotiedosto väliaikaisesti omalle tietokoneellesi
 6. Poista varmuuskopiotiedosto Moodlesta
 7. Mene uuteen TUNI Moodleen
 8. Luo uusi tyhjä kurssialue
 9. Palauta varmuuskopio: Mene luomallesi tyhjälle kurssialueelle > Oikea ylävalikko > Palauta
 10. Valitse palautuksen kohteeksi: Palauta tälle kurssille > Yhdistä varmuuskopioitu kurssi tähän kurssiin 
  (HUOM! ÄLÄ valitse "Poista tämän kurssin sisältö ja palauta", sillä silloin kurssialueen itserekisteröityminen poistuu kokonaan ja se pitää lisätä manuaalisesti jälkikäteen Osallistujien lisäämistavat -sivulta.)

Kurssialueen merkitseminen kopioitavaksi

Ohje TAMKilaisille Tabulassa: Kurssin merkitseminen kopioitavaksi TUNI Moodleen.

Ei enää käytettävissä yliopistossa 12/2019 alkaen. Ota tarvittaessa yhteyttä IT Helpdeskiin.

Jos olet kurssialueella opettajana, voit merkitä Tay:n Moodlessa (learning2.uta.fi) tai TTY:n Moodlessa (moodle2.tut.fi) sijaitsevan kurssialueen kopioitavaksi uuteen TUNI Moodleen:

 1. Mene vanhaan Moodleen kurssialueellesi
 2. Valitse vasemmalta Asetukset-lohko > Kurssin ylläpito > Muokkaa asetuksia

 3. Napsauta "Merkitse tämä kurssialue kopioitavaksi uuteen TUNI Moodleen" -linkkiä:

  • Merkinnän voi tehdä vain kerran.
  • Kurssialueesta otetaan heti merkitsemisen yhteydessä varmuuskopio.
  • Huomioi, että kurssialuetta, jossa on Turnitin-aktiviteetteja ei voi kopioida, ota yhteyttä IT Helpdeskiin.
  • Kurssialueelta kopioidaan aktiviteetit ja aineistot, kysymyspankki ja kurssialueen lohkot.
  • Kurssialueelta ei kopioida mitään muuta, esimerkiksi kurssialueen osallistuja ja osallistujien tekemiä tehtävänpalautuksia ei kopioida.
  • Vain ensimmäisenä merkinnän tehnyt käyttäjä lisätään automaattisesti opettajaksi kopioidulle kurssialueelle.
  • Jos teet kurssialueeseen muutoksia merkitsemisen jälkeen, muutokset eivät kopioidu uuteen TUNI Moodleen.
  • Jos kurssialueen on jo merkinnyt kopioitavaksi joku muu kurssialueen opettajista tai kurssialue on jo kopioitu aeimmin, Moodle näyttää merkinnän tehneen käyttäjän sähköpostiosoitteen.
  • Ota suoraan yhteyttä merkinnän tehneeseen käyttäjään, jotta hän voi lisätä myös sinut opettajaksi.
 4. Kopioinnit tehdään seuraavan aikataulun mukaisesti:
  • ma 7.10.2019 klo 8:00 mennessä merkityt kurssialueet kopioidaan aikavälillä 7.10-9.10.2019
  • ma 4.11.2019 klo 8:00 mennessä merkityt kurssialueet kopioidaan aikavälillä 4.11-6.11.2019
  • ma 2.12.2019 klo 8:00 mennessä merkityt kurssialueet kopioidaan aikavälillä 2.12-4.12.2019
 5. Kopioinnin jälkeen kurssialue ilmestyy omat kurssit -sivullesi uuteen TUNI Moodleen. Kopioinnista ei tule erillistä ilmoitusta.
 6. Erikoistapauksissa ja ongelmatilanteissa (esimerkiksi jos merkitty kurssi ei olekaan kopioitunut) ota yhteyttä IT Helpdeskiin: it-helpdesk@tuni.fi


Instructions in English

Copy courses by yourself

Alternatively it is possible to copy courses from old Moodle to new TUNI Moodle by yourself at any time:

 1. Go to old Moodle and go to your course
 2. Take backup from your course:  Settings-block >Course administration > Backup
 3. Include to the backup only the following: activities and resources, blocks, question bank
 4. Do not include enrolled users!
 5. Save the backup file temporarily into your computer
 6. Delete the backup file from Moodle
 7. Go to new TUNI Moodle
 8. Create new course
 9. Restore from backup: Go to the empty course you created > Select menu from upper right corner > Restore
 10. Select from backup destination: Restore into this course > Merge the backup course into this course 
  (NOTE! Do NOT select "Delete the contents of this course and then restore", as it will delete self-registration feature from the course and you will have to add it back manually from Enrolment methods -page.)

Mark course to be copied

Guide for TAMK at Tabula: Mark course to be copied to TUNI Moodle.

Not available anymore for university 12/2019. Contact IT Helpdesk instead.

If you have teacher role in course area, you can mark courses in UTA Moodle (learning2.uta.fi) or TUT Moodle (moodle2.tut.fi) to be copied to new TUNI Moodle:

 1. Go to old Moodle and go to your course
 2. Select from left side: Settings-block > Course administration > Edit settings

 3. Click "Mark this course to be copied to new TUNI Moodle" link:

  • You can only mark course once.
  • When the course is marked, backup from the course will be taken simultaneously.
  • Note that course with Turnitin activities cannot be copied, contact IT Helpdesk instead.
  • Course backup will contain activities and resources, question bank and course blocks.
  • Nothing else will be copied, for example participants or assignment submissions will not be copied.
  • Only the user who has marked the course first will be added as a teacher automatically in the new copied course area.
  • If you edit the course after it has been marked, those changes will not be copied to the new TUNI Moodle.
  • If the course has already been marked or already copied, Moodle will show the email of the user who has marked the course.
  • Contact directly the user who has already marked the course to request teacher role in the new copied course area.
 4.  Dates when marked courses will be copied to new TUNI Moodle:
  • Courses marked by Mon 7.10.2019 8:00 will be copied during 7.10-9.10.2019
  • Courses marked by Mon 4.11.2019 8:00 will be copied during 4.11-6.11.2019
  • Courses marked by Mon 2.12.2019 8:00 will be copied during 2.12-4.12.2019
 5. After the course has been copied, you will find the course from my courses -page in new TUNI Moodle. There will be no separate notification of copying.
 6. Special cases and problems (e.g. if marked course has not been copied), contact IT Helpdesk: it-helpdesk@tuni.fi 
Viimeksi muutettu: torstai, 20 helmikuu 2020, 23:26