Automated course deletion: info for students and teachers

Automated course deletion: info for students and teachers

от Moodle 1 -
Количество ответов: 0

Uutisen sisältö / News content: 

 • Opiskelija: Katosiko vanha kurssi Moodlesta? Haluatko päästä Moodle-materiaaleihin kurssin päättymisen jälkeen?
 • Student: Did the old course disappear from Moodle? Do you want to access Moodle materials after the course has ended?
 • Opettaja: Tarkista, onko vanhoja mutta tarpeellisia Moodle-kurssialueitasi siirretty roskakoriin
 • Teacher: check if your old but necessary Moodle courses have been moved to the trashbin


Opiskelija: Katosiko vanha kurssi Moodlesta? Haluatko päästä Moodle-materiaaleihin kurssin päättymisen jälkeen?

TUNI Moodlessa kytkettiin päälle automaattinen kurssialueiden poisto tammikuun alussa: Kun opintojakson toteutuskerran (kurssin) päättymisestä on kulunut yli vuosi, Moodle-kurssialue piilotetaan opiskelijoilta automaattisesti. Jos haluat päästä pidemmän aikaa eli yli vuodenkin kuluttua opintojakson Moodle-sivuille ja -materiaaleihin, keskustele asiasta opettajan kanssa. Opettaja päättää opintojaksokohtaisesti, kuinka kauan Moodle-kurssialue on avoinna opiskelijoille ja hän voi estää kurssialueensa automaattisen piilottamisen ja poistamisen.

TUNI Moodlessa on tuhansia vanhentuneita, jo pitkään käyttämättöminä olleita kurssialueita, joita opettajat eivät ole itse poistaneet Moodlesta. Melkein samannimiset kurssialueet aiheuttavat sekaannuksia sekä opiskelijoille että opettajille, turhat kurssialueet kuormittavat Moodle-palvelimia ja niillä on opiskelijoiden tehtäväpalautuksia ja muita suorituksia, jotka tulisi poistaa yliopiston ja TAMKin tiedonohjaussuunnitelmien (TOS) mukaan 6-12 kk kuluttua loppuarviointien tekemisestä. Automaattinen kurssialueiden poisto otettiin käyttöön näiden syiden takia vuoden 2023 alusta.  

Opettajat päättävät itsenäisesti, kuinka kauan kukin Moodle-kurssialue on avoinna opiskelijoille: osa opettajista sulkee kurssialueensa heti viimeisen tenttikerran ja loppuarviointien jälkeen, toiset jättävät kurssialueensa avoimiksi tarkoituksella tai huomaamattaan. Uusi Moodlen poistoautomatiikka vaikuttaa jälkimmäiseen ryhmään opiskelijanäkökulmasta. 

Toimi seuraavasti, jos haluat säilyttää pääsyn opintojakson Moodle-sisältöihin sen päättymisen jälkeenkin:

 • Käynnissä oleva kurssi: keskustelkaa ja sopikaa opettajan kanssa, kuinka kauan pääsette Moodle-sivuille. Opettaja pystyy itse muokkaamaan Moodle-kurssialueen päättymispäivämäärää ja siten siirtämään automaattista poistoa myöhemmäksi. 
 • Kurssisivut ovat jo kadonneet Moodlesta: ota yhteyttä opettajaan ja pyydä häntä joko avaamaan kurssialue uudelleen opiskelijoille sovituksi ajaksi, palauttamaan kurssialue Moodlen roskakorista (automaattisesta poistosta alle kuukausi) tai pyytämään kurssialueen palauttaminen IT Helpdeskistä (automaattisesta poistosta 1-12kk). Älä ota itse yhteyttä IT Helpdeskiin, koska Moodle-tuki palauttaa kurssialueita roskakorista ainoastaan opettajan pyynnöstä.

Lisätietoja ja opettajien ohjeistus, kuinka estää kurssialueen automaattisen poistamisen:
Moodlen pikaohjeet: Kurssialueiden automaattinen poistaminen 

 

Student: Did the old course disappear from Moodle? Do you want to access Moodle materials after the course has ended?

At the beginning of January, TUNI Moodle switched on automatic course deletion: when more than a year has passed since the end of a course, the Moodle course is automatically hidden from students. If you wish to access the Moodle pages and materials of a course after a longer period of time, i.e. even after more than a year, please discuss the matter with the teacher. The teacher decides on a course-by-course basis how long the Moodle course will be open to students and can prevent the automatic hiding and deletion of his/her course.

TUNI Moodle contains thousands of outdated courses that have not been used for a long time and have not been removed from Moodle by the teachers themselves. Courses with almost the same name cause confusion for both students and teachers, unnecessary courses overload Moodle servers and have student assignment submissions and other student works that should be deleted according to the University and TAMK's Information Management Plans 6-12 months after the final assessments are made. Due to these reasons, the automatic deletion of Moodle courses was introduced from the beginning of 2023.  

Teachers decide independently how long each Moodle course will be open to students: some teachers close their course immediately after the last exam and final assessments, others leave their courses open intentionally or unnoticed. The latter group is affected by Moodle's new deletion automation from the student's point of view. 

To maintain access to the Moodle content of a course after it has ended, please follow these steps:

 • Ongoing course: discuss and agree with the teacher how long you will have access to the Moodle pages. The teacher will be able to edit the end date of the Moodle course and thus postpone the automatic deletion to a later date. 
 • The course pages have already disappeared from Moodle: contact the teacher and ask him/her to either reopen the course to students for an agreed period of time, to restore the course from the Moodle trashbin (less than one month from automatic deletion) or to request the restoration of the course from the IT Helpdesk (1-12 months from automatic deletion). Please do not contact the IT Helpdesk yourself, as Moodle support will only restore courses from the trashbin at the teacher's request.

For more information and instructions for teachers on how to prevent the course from being automatically deleted:
Moodle quick instructions: Automatic course deletion process 

 

Opettaja: Tarkista, onko vanhoja mutta tarpeellisia Moodle-kurssialueitasi siirretty roskakoriin

Ingress: Tammikuun alussa TUNI Moodlessa kytkettiin päälle automaattinen poistaminen kurssialueille, joiden päättymispäivämäärästä on yli vuosi. Moodle on lähettänyt sähköpostiviestit roskakoriin joutuneiden kurssialueiden opettajille: ensimmäinen viesti, kun kurssialue siirrettiin roskakoriin ja toinen viesti kuukautta myöhemmin, kun opettaja ei enää itse pysty palauttamaan kurssialuetta roskakorista. Tarkista, oletko saanut tällaisia sähköposteja kurssialueista, joita sinä tai opiskelijasi tarvitsette vielä. Huomaa, että nämä viestit eivät välttämättä näy tärkeissä sähköpostiviesteissä, jos Outlook-sähköpostissasi on käytössä ns. Focused Inbox -toiminto.

TUNI Moodlessa on tuhansia vanhentuneita, jo pitkään käyttämättöminä olleita kurssialueita, joita opettajat eivät ole itse poistaneet Moodlesta. Melkein samannimiset kurssialueet aiheuttavat sekaannuksia sekä opiskelijoille että opettajille, turhat kurssialueet kuormittavat Moodle-palvelimia ja niillä on opiskelijoiden tehtäväpalautuksia ja muita suorituksia, jotka tulisi poistaa yliopiston ja TAMKin tiedonohjaussuunnitelmien (TOS) mukaan 6-12 kk kuluttua loppuarviointien tekemisestä. Automaattinen kurssialueiden poisto otettiin käyttöön näiden syiden takia vuoden 2023 alusta lähtien porrastetusti kurssikategorian ja päättymispäivämäärän perusteella.  

Jos sinulla on TUNI Moodlessa yli vuosi sitten päättyneitä kurssialueita, olet saattanut saada viestejä niiden siirroista roskakoriin. Poistoprosessia ei ole vielä kohdistettu kaikkiin kurssialueisiin, joiden päättymispäivämäärästä on yli vuosi. Outlook-sähköpostissasi voi olla käytössä ns. Focused Inbox (oletus), minkä seurauksena Outlook saattaa ohjata Moodlen lähettämät sähköpostiviestit Muut-näkymään. Voit halutessasi pakottaa kaikki uudet Moodlen sähköpostiviestit tärkeisiin valitsemalla Muut-näkymästä jonkin Moodlen lähettämän viestin ja valitsemalla 

Siirrä > Siirrä aina Lajiteltu-/Tärkeät-kansioon (Always Move to Focused).

Jos epäilet, että roskakoriin on joutunut jokin tarpeellinen ja säästettävä kurssialue, voit etsiä poistoviestejä sähköpostistasi seuraavilla lähettäjä- ja otsikkotiedoilla:

Lähettäjä:

 • Älä vastaa tähän sähköpostiin  (TUNI Moodle) <noreply-tuni@mmg.fi>
 • Do not reply to this email  (via TUNI Moodle) <noreply-tuni@mmg.fi>

Otsikkona joku näistä:

 • TUNI Moodle: Kurssisi on siirretty roskakoriin
 • TUNI Moodle: Kurssisi on poistettu
 • Kurssisi on siirretty Poistettavien kurssien kategoriaan

Toimi näin, jos vanha kurssialue on tarpeellinen tulevaisuudessakin:

 • Jos kurssialueen roskakoriin siirrosta on alle kuukausi: etsi kurssi Moodlesta ja palauta se roskakorista. Muista muokata päättymispäivämäärä kurssin asetuksista.
 • Jos roskakoriin siirrosta on yli kuukausi ja sait poistettu-viestin: ota yhteyttä IT Helpdeskiin, kerro kurssialueen nimi ja pyydä sen palauttaminen roskakorista.
 • Kurssialue ei ole joutunut vielä roskakoriin: muokkaa tarvittaessa kurssin asetuksista päättymispäivämäärää 1-2 vuodella eteenpäin tai poista päättymispäivämäärä kokonaan käytöstä, jos tiedät tarvitsevasi kurssialuetta vuosia eteenpäin (master/template-kurssi, josta kopioit uudet kurssialueet). Älä aseta päättymispäivämäärää 2030-luvulle tai myöhemmäksi!

Jos haluat poistaa opiskelijasuoritukset mutta säästää Moodle-kurssialueen sisällöt tehtävänantoineen, kopioi ensin tehtäväaktiviteetti (muokkaustila päälle > aktiviteetin Muokkaa-valikko > Kopioi) ja poista sen jälkeen alkuperäinen tehtäväaktiviteetti. Huomaa, että tehtävän poisto poistaa myös suoritustiedot Moodlen arviointikirjasta, joten tee tämä aikaisintaan 6kk loppuarviointien jälkeen. Poistettu kurssin sisältö on palautettavissa 7 päivän ajan kurssin omasta roskakorista.   

Lisätietoja ja opettajien ohjeistus, kuinka estää kurssialueen automaattisen poistamisen:

Moodlen pikaohjeet: Kurssialueiden automaattinen poistaminen 

 

Teacher: check if your old but necessary Moodle courses have been moved to the trashbin

At the beginning of January, TUNI Moodle switched on automatic deletion for courses that are more than a year past their expiry date. Moodle has sent email messages to the teachers of the trashed courses: the first message when the course area was moved to the trash and the second message a month later when the teacher is no longer able to retrieve the course from the trash. Check whether you have received such emails about courses that you or your students still need. Note that these messages may not appear in your important emails if your Outlook email has the Focused Inbox feature enabled.

TUNI Moodle contains thousands of outdated courses that have not been removed from Moodle by the teachers themselves. Courses with almost the same name cause confusion for both students and teachers, unnecessary courses overload Moodle servers and have student assignment submissions and other student works that should be removed according to the University and TAMK's Information Management Plans 6-12 months after the final assessments are made. Due to these reasons, automatic course deletion was introduced from the beginning of 2023 onwards, in stages by course category and end date. 

If you have courses in TUNI Moodle that ended more than a year ago, you may have received messages about their transfer to the trashbin. The deletion process has not yet targeted all courses with an end date more than a year ago. Your Outlook email may have a Focused Inbox (default), which may cause Outlook to redirect emails sent by Moodle to the Other view. If you wish, you can force all new Moodle emails to be important by selecting a Moodle message in the Other view and choosing 

Move > Always Move to Focused.

If you suspect that some course that you need and want to save has been moved to the trashbin, you can search for notification messages in your email using the following sender and subject information:

Sender:

 • Älä vastaa tähän sähköpostiin  (TUNI Moodle) <noreply-tuni@mmg.fi> 
 • Do not reply to this email  (via TUNI Moodle) <noreply-tuni@mmg.fi>

Subject one of these:

 • TUNI Moodle: Your course has been moved to trashbin and will be deleted
 • TUNI Moodle: Your course has been deleted
 • Your course has been moved to archive category
 • Your course has been moved to delete category

Do this if your old course is still needed in the future:

 • If it is less than a month since the course was moved to the trashbin: find the course in Moodle and restore it from the trashbin. Remember to edit the end date in the course settings. 
 • If it's been more than a month since the course was moved to the trashbin and you received a "course deleted" message: contact the IT Helpdesk, tell them the name of the course and ask them to restore it from the trashbin. 
 • The course has not yet been moved to the trashbin: if necessary, edit the end date in the course settings by 1-2 years ahead, or disable the end date completely if you know you will need the course for years ahead (master/template course from which you will copy the new courses). Do not set the course end date to the 2030s or later!

If you want to delete the student submissions but save the Moodle course content and assignments, first duplicate the assignment activity (Turn editing on > activity Edit menu > Duplicate) and then delete the original assignment activity. Note that deleting the activity will also delete the student submission and grading data from the Moodle grading book, so do this at the earliest 6 months after the final assessment. Deleted course content can be restored for 7 days in the course's own Recycle bin.

For more information and instructions for teachers on how to prevent the course from being automatically deleted:
Moodle quick instructions: Automatic course deletion process