About the site

Site: TUNI Moodle | Tampere universities
Course: TUNI Moodle | Tampere universities
Book: About the site
Printed by:
Date: Thursday, 20 June 2024, 2:05 AM

1. Suomeksi

TUNI Moodle on Tampereen korkeakouluyhteisön (Tampereen yliopisto ja TAMK) verkko-oppimisympäristö.


1.1. Tietosuojaseloste

Tietosuojailmoitus

1. Rekisterinpitäjä

Tampereen korkeakoulusäätiö
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
Puh. 0294 52 11
Y-tunnus 2844561-8

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
Kuntokatu 3 33520 Tampere
Puh. 0294 52 22
Y-tunnus 1015428-1

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kati Toikkanen
040 190 1202
kati.toikkanen@tuni.fi

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Sanna Vartia
dpo@tuni.fi
0294 528 550

4. Rekisterin nimi

Moodlen käyttäjärekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste

Käsittelyn tarkoitus:

Moodle on Tampereen korkeakouluyhteisön digitaalinen oppimisympäristö.

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

 • Käyttöoikeuksien hallintaan
 • Oppimisen ohjaukseen ja opintosuoritusten arviointiin
 • Yhteydenottojen mahdollistamiseen
 • Opiskelijan identiteetin varmistamiseen
 • Moodleen liitettyihin palveluihin kirjautumiseen
 • Oppimisanalytiikkadatan tuottamiseen
 • Ongelmatilanteiden ratkaisemiseen.

Käsittelyperuste: Yleistä etua koskeva tehtävä tai julkisen vallan käyttö: korkeakouluopetus ja opetuksen kehittäminen

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää tietoa opintojaksoista, opiskelijoista, opettajista sekä suorituksista.

Pakolliset henkilötiedot käyttäjistä:

 • Käyttäjätunnus
 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Opiskelijanumero(t)
 • Kotiorganisaatio
 • Maa

Käyttäjä voi lisäksi tallentaa henkilökohtaiseen palveluprofiiliinsa seuraavia vapaaehtoisia tietoja itsestään:

 • Valokuva
 • Vapaamuotoinen kuvaus itsestään
 • Web-sivun osoite
 • Pikaviestinohjelmien (Icq, Skype, AIM, YAHOO, MSN) käyttäjätunnukset
 • Puhelinnumero
 • Osoitetietoja

Moodlen käytössä syntyvät tiedot: tehtäväpalautukset, keskustelualueviestit

ja muihin Moodle-aktiviteetteihin käyttäjän itsensä syöttämät tiedot.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjä hyväksyy seuraavien tietojensa noutamisen Haka-kirjautumisen yhteydessä kotiorganisaatiostaan: nimi, sähköpostiosoite, kotiorganisaatio, rooli kotiorganisaatiossa, opiskelijanumero ja koulutusohjelma. Jos henkilölle luodaan erillinen Moodle-tunnus, henkilötiedot toimittaa koulutuksen järjestäjä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanottajaryhmät

Säännönmukaiset luovutukset:

Moodlen kautta käytettävät ulkoiset palvelut:

 • Panopto-videopalveluun: käyttäjätunnus, nimi- ja sähköpostiosoitetiedot, kun henkilö avaa tai tallentaa Panopto-sisältöjä Moodle-kurssilla
 • Zoom-videotapaamispalveluun: käyttäjätunnus, nimi- ja sähköpostiosoitetiedot, kun henkilö avaa videotapaamislinkin
 • Turnitin-alkuperäisyystarkistuspalveluun: nimi- ja sähköpostiosoitetiedot ladattaessa dokumenttia Turnitin-tehtävään

Muu ulkopuolinen käyttö: Tietoja ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön paitsi viranomaisille niitä erikseen pyydettäessä.

Sisäinen käyttö: Käyttäjän nimitiedot näkyvät muille oppimisalustan käyttäjille. Käyttäjä voi halutessaan näyttää sähköpostiosoitteensa muille henkilöille sekä täyttää profiiliinsa itseään koskevia lisätietoja, jotka näkyvät muille oppimisalustan käyttäjille. Opiskelijoiden opiskelijanumerot näkyvät oppimisalustaa opettaja-roolissa käyttäville henkilöille.

Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella: Kyllä, lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä: palveluntarjoajana toimii

Mediamaisteri Oy
PL 82 (Uimalankatu 1)
33101 Tampere
010 281 8000
info@mediamaisteri.com

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Siirretäänkö rekisterin tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle: 

Kyllä, Zoom-videotapaamispalveluun ja Turnitin-alkuperäisyystarkistuspalveluun, kun käyttäjä käyttää kyseisiä palveluita

Järjestelmän käyttöliittymät ovat Tampereen yliopiston tietoturvakäytäntöjä ja -politiikkoja noudattaen käytettävissä EU:n ja ETA:n ulkopuolelta.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

A) manuaalinen aineisto

B) sähköisesti käsiteltävät tiedot

Moodle-järjestelmää suojataan käyttäjätunnus/salasana –yhdistelmällä ja Tampereen korkeakouluyhteisössä yleisesti käytössä olevien tietoturvaperiaatteiden mukaisesti.

Tietoverkossa siirrettäessä henkilötiedot on suojattu. Moodlen tallentamat tiedot säilytetään palveluntarjoajan hallinnoimilla palvelimilla. Käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt. Henkilötietoja käsittelevillä on salassapitovelvollisuus.

11. Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Rekisterin ylläpitäjä voi poistaa henkilötiedot rekisteristä tarvittaessa, mutta tietoja ei poisteta automaattisesti.

Opiskelutietoja säilytetään Tampereen korkeakouluyhteisön asiakirjahallinnon suunnitelman mukaisesti. Pääsääntöisesti tietoja säilytetään opintojakson toteutuksen vaatiman ajan, mutta Moodlessa on myös pitkäkestoisia kurssialueita, joilla tiedot säilyvät pidempään. Moodleen kytketyissä ulkoisissa palveluissa voi olla myös muunlaisia säilytysaikoja.

12. Tieto automaattisen päätöksenteon tai profiloinnin olemassaolosta sekä tieto käsittelyn logiikasta ja merkityksestä rekisteröidylle

Rekisterin tietoja ei käytetä automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu:

Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin)

Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekisterinpitäjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi).

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

Vastustamisoikeus

Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä muita oikeussuojakeinoja.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä noudatetaan rekisterinpitäjän tietopyyntöprosessia.

14. Evästeiden käyttö

Kun vierailet Moodlessa, sivusto tallentaa päätelaitteellesi evästeitä eli pieniä tekstitiedostoja. Kaikki Moodlessa käytettävät evästeet ovat teknisiä evästeitä, jotka mahdollistavat verkkopalvelun toimivuuden ja joiden avulla pystymme tarjoamaan parempaa palvelua.


1.2. Evästeet

Evästeiden käyttö

Kun vierailet Moodlessa, sivusto tallentaa päätelaitteellesi evästeitä eli pieniä tekstitiedostoja. Kaikki Moodlessa käytettävät evästeet ovat teknisiä evästeitä, jotka mahdollistavat verkkopalvelun toimivuuden ja joiden avulla pystymme tarjoamaan parempaa palvelua.


1.3. Saavutettavuusseloste

 

Tämä saavutettavuusseloste koskee TUNI Moodlea (moodle.tuni.fi) ja on laadittu 22.2.2024. TUNI Moodlen palveluntarjoaja Mediamaisteri Oy on arvioinut tämän sivuston saavutettavuuden. 

Saavutettavuus

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että verkkopalvelu on suunniteltu kaikille. Saavutettavuus on verkkomaailman esteettömyyttä. Saavutettavuus on sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen pystyy helposti käyttämään verkkopalvelua.

Saavutettava verkkopalvelu on teknisesti virheetön, käyttöliittymältään selkeä ja sisällöltään ymmärrettävä.

Mediamaisteri Oy varmistaa saavutettavuuden seuraavilla toimenpiteillä:

 • Saavutettavuus kuuluu toiminta-ajatukseemme.
 • Saavutettavuus kuuluu sisäisiin käytäntöihimme.
 • Tarjoamme työntekijöillemme jatkuvasti saavutettavuuskoulutusta.
 • Organisaatiollamme on selkeät saavutettavuustavoitteet ja -vastuutasot.
 • Kehitämme oppimisympäristömme saavutettavuutta jatkuvasti.

Saavutettavuusdirektiivi

Tätä sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tämä tarkoittaa sitä, että verkkopalvelun on täytettävä Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -kriteeristössä esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA.

Vuonna 2019 voimaan tullut saavutettavuusdirektiivi määrää, että julkisen sektorin verkkosivujen ja mobiilipalveluiden tulee olla saavutettavia. Lakia sovelletaan myös vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimiviin julkisiin yrityksiin sekä
finanssialan toimijoihin. Laki tulee koskemaan myös järjestöjä, jotka saavat yli puolet rahoituksestaan julkisilta tahoilta.

Saavutettavuusvaatimusten soveltaminen käynnistyi portaittain ja vaatimusten noudattamista valvoo Suomessa Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lain vaatimukset ja siihen liittyvää ohjeistusta tullaan julkistamaan saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla.

Sivuston saavutettavuuden tila

Maisteri LMS -verkko-oppimisjärjestelmä pohjautuu avoimen lähdekoodin Moodle-alustaan. Maisteri LMS -oppimisympäristö pyrkii täyttämään WCAG 2.1 -kriteeristön tasot A-AA.

Sivusto täyttää vaatimukset osittain ja sivustolla on seuraavia puutteita:

 • Havaittava: 1.3.1 Informaatio ja suhteet Taso A 
  • Lohkojen otsikot ohitetaan
 • 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen - Taso AA
  • H5P-sovelluksen tekstikappaleiden tekstiä ei voi suurentaa.
 • 2.4.1 Ohita lohkot – taso A
  • Navigointi: h1, h2, h3 ja h4 -elementtien järjestyksiä ja sisäkkäisyyksiä (ns. nesting) tulisi parantaa navigoinnin helpottamiseksi.
 • Tiivistetyt aiheet -kurssiformaatti ei ole saavutettava.

Arviointimenetelmät

Mediamaisteri Oy on arvioinut tämän sivuston saavutettavuuden itsearvioinnilla yhteistyössä yrityksen tai organisaation kanssa.

Tekninen toteutus 

Maisteri LMS -verkko-oppimisjärjestelmä pohjautuu avoimen lähdekoodin Moodle-alustaan. Moodle on suunniteltu tarjoamaan kaikille ihmisille samanlaiset toiminnallisuudet ja samat tiedot. Tämä tarkoittaa sitä, että riippumatta henkilöiden rajoitteista, avustavista ohjelmista, näyttöjen koosta tai eri syöttölaitteista (esim. hiiri, näppäimistö tai kosketusnäyttö) verkkopalvelussa ei tulisi olla käytön esteitä. Sivusto on suunniteltu yhteensopivaksi seuraavien selainten kanssa:

 • Edge
 • Firefox 
 • Chrome 
 • Safari

Sivuston saavutettavuus riippuu seuraavien tekniikoiden toimivuudesta: 

 • HTML 
 • CSS 
 • SCSS
 • Javascript 

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen sivustolla? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Voit ottaa meihin yhteyttä seuraavilla tavoilla:

Tavoiteaikamme palautteeseen vastaamisessa on 14 työpäivää.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivuilla kerrotaan tarkasti, kuinka valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero, vaihde 0295 016 000

2. In English

TUNI Moodle is the main learning management system used in Tampere universities (Tampere University and TAMK).2.3. Accessibility evaluation report

Currently available only in Finnish.